Štatút ankety

1. Slávik 2012 (ďalej „anketa“) je anketa o najpopulárnejších interpretov slovenskej populárnej hudby za rok 2012.

2. Anketa má jednorázový charakter.

3. Vyhlasovateľom ankety je jej hlavný organizátor – FORZA, a.s. v spolupráci s agentúrou OKLAMČÁK Production a TV JOJ.

4. Mediálnymi partnermi ankety sú TV JOJ, Rádio Expres, denník Nový Čas, týždenníky Život, Nový Čas Nedeľa, mesačníky Auto Bild, Kam do mesta, internetový portál Azet.sk, Boomerang Media a tlačová agentúra SITA.

5. Anketa sa realizuje v dvoch fázach:
    a) Prvá fáza v termíne od 10.12. 2012 (0:00) do 13.01.(23:59) 2013
    b) Druhá fáza v termíne 3.2.2013 (počas priameho prenosu)

6. Hlasovanie v ankete sa uskutoční nasledovným spôsobom:
    a) Prvá fáza:
- hlasovanie prostredníctvom SMS správ na číslo 6664 (viď štatút sms hlasovania), kedy je hlasujúci povinný uviesť okrem kľúčového slova SPEVAK, SPEVACKA alebo SKUPINA tri mená interpretov a uviesť vek a pohlavie. Všetky údaje v SMS musia byť bez diakritiky. Hlasujúci môže hlasovať len jedenkrát v každej kategórii. Tým, že uvedie tri mená interpretov udelí tým interpretom body 3 – 2 – 1. Ak hlasujúci uvedie len jedno meno, interpret dostane 1 bod, Ak hlasujúci uvedie dve mená, interpreti dostanú 2 – 1 bod.
- hlasovanie prostredníctvom online formuláru, kedy je hlasujúci povinný vyplniť kompletný online formulár. Zoznam interpretov je len orientačný a hlasujúci má možnosť doplniť aj interpreta, ktorého v zozname nenájde do políčka „Iný interpret“. Po vyplnení všetkých políčok je potrebné kliknúť na „Vytvoriť hlasovací kód“ a po zobrazení sedemmiestneho kódu tento poslať na SMS číslo 6664.
    b) Druhá fáza:
- hlasovanie prostredníctvom SMS správ o Hit roka (viď štatút sms hlasovania). Štatút hlasovania bude k dispozícii v termíne 3.2.2013 na www.forza.sk.

7. Konečný počet bodov interpreta je tvorený súčtom hlasov získaných prostredníctvom zaslaných SMS správ.

8. Anketa sa vyhlasuje v troch hlavných kategóriách:
a) spevák - kde sú zaradení interpreti, ktorí pravidelne pôsobia pod vlastným menom (alebo pseudonymom) ako sóloví speváci. V prípade členov skupín, do tejto kategórie môžu byť zaradení iba tí jednotlivci, ktorí v tomto kalendárnom roku pod svojím menom (alebo pseudonymom) verejne prezentovali samostatný projekt s minimálne 8 piesňami.
b) speváčka - kde sú zaradené interpretky, ktoré pravidelne pôsobia pod vlastným menom (alebo pseudonymom) ako sólové speváčky. V prípade členiek skupín, do tejto kategórie môžu byť zaradené iba tie, ktoré  v tomto kalendárnom roku pod svojím menom  (alebo pseudonymom) verejne prezentovali samostatný projekt s minimálne  8 piesňami.
c) skupina.

9. Usporiadatelia  môžu vyhlásiť aj doplnkové ceny, napr. Objav roka, Skokan roka, Rádioslávik, Hit roka a pod.

10. Do ankety sú zaradení interpreti slovenskej populárnej hudby bez vekového obmedzenia, ktorí vykonávajú pravidelnú hudobnú činnosť a spĺňajú aspoň jednu z uvedených podmienok:
a) štátna príslušnosť k Slovenskej republike
b) slovenská národnosť
c) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

11. Hlasovania v ankete sa môžu zúčastniť len fyzické osoby spĺňajúce aspoň jednu z uvedených podmienok:
a) štátna príslušnosť k Slovenskej republike
b) slovenská národnosť
c) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

12. Vyhodnotenie ankety zabezpečuje FORZA, a.s. formou počítačového zrátania hlasov prostredníctvom špecializovanej počítačovej firmy.

13. Vyhodnotenie hlasovania prostredníctvom krátkych sms správ, a teda záverečné žrebovanie o nový elegantný sedan CHEVROLET AVEO sa uskutoční pod dohľadom notára formou náhodného generovania výhercu. Meno výhercu bude verejnosti oznámené počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Slávik 2012 v priamom prenose TV JOJ 3.02.2013. Vyhlasovateľ ankety bude neodkladne informovať  výhercu o výhre.

14. Meno výhercu podľa bodu 13.  tohto štatútu  bude verejnosti oznámené počas slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Slávik 2012.

15. Ocenení interpreti získajú vecnú cenu symbolizujúcu anketu.

16. Organizačným a finančným garantom ankety, jej vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov     formou     slávnostného galakoncertu je hlavný usporiadateľ, FORZA, a.s.. FORZA, a.s.     zabezpečuje aj     prípravu a realizáciu ankety v spolupráci so zúčastnenými médiami.

17. Účastník hlasovania svojou účasťou v hlasovaní udeľuje vyhlasovateľovi a realizátorovi ankety     podľa ustanovenia § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a ďalším     používaním zvukových, obrazových a zvukovo obrazových záznamov jeho osoby na ďalšiu     propagáciu Ankety.

18. Osobné údaje poskytnuté účastníkom budú spracúvané (aj prostredníctvom sprostredkovateľov) za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania výhry. Údaje o veku a pohlaví budú po doručení anonymizované a využívané výlučne na štatistické účely bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné (kontaktné) údaje účastníka. Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu hlasovacej SMS správy za účelom, ktorý je definovaný v tomto bode. Ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora www.forza.sk a ním poskytnuté osobné údaje budú použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii vyhlasovateľa. Každý účastník súťaže určený za výhercu zároveň udeľuje súhlas uverejniť hlasový záznam použitý v médiách z kontaktovania, kedy mu bola oznámená a odovzdaná výhra prípadne iné osobné údaje, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu. Doba platnosti súhlasu je vymedzená minimálne trvaním účelu poskytnutia údajov.  Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať za podmienok, ktoré vymedzuje Zákon 428/2002 Z.Z. v platnom znení.

19. Štatút ankety má charakter verejnej listiny a FORZA, a.s. ho poskytne na zverejnenie prostredníctvom elektronických médií.


Bratislava, 10.12.2012